Current Group Members

Ph.D. students

 • Shangyu Liu (2020-, B.S. CS@ Northeastern University)

 • Haoqi Zhang (Co-Advised with Prof. Guihai Chen) (2020-, B.S. CS@ Shanghai Jiao Tong University)

 • Rui Xing (Co-Advised with Prof. Fan Wu) (2020-, B.S. CS@ Jilin University)

I am so happy to work with the master students from Advanced Network Lab @ Shanghai Jiao Tong University.

M.S. students

 • Liyi Guo, Renjie Gu, Yiqing Wang (2019)

 • Jiafeng Xu, Peiyu Chen, Jingnan Wang, Menghan Guo, Menghang Wei, Yan Zhuang, Yizhi Yu, Yunkai Zheng (2020)

Alumni

I am so fortunate to work with the undergraduate students @ SJTU.

 • Weichao Mao (CS 2019) –> PhD student in ECE @ UIUC

 • Zun Li (IEEE Class 2018) –> PhD student in CSE @ University of Michigan

 • Shengzhong Liu (CS 2017) –> PhD student in CS @ UIUC

 • Xiang Wang (CS 2017) –> PhD student in CS @ Duke University

 • Xiao Ma (CS 2017) –> PhD student in CS @ National University of Singapore

 • Bingyu Shen (CS 2017) –> PhD student in CS @ UCSD

 • Yanqing Peng (ACM Class 2016) –> PhD student in CS @ University of Utah